Badania geologiczne Śląsk

badanie gruntu Śląsk

Jako ofertę specjalną dla klientów indywidualnych proponujemy Państwu badania i usługi geotechniczne gruntu pod budowę domów jednorodzinnych (opinia geotechniczna). Głównie na terenie Śląska.
Oferta ta obejmuje wykonanie 3 otworów geologicznych do głębokości 3,0-5,0 m ppt, badania laboratoryjne prób gruntu, a także sondowania gruntu. Klient otrzymuje gotowe opracowanie (opinia geotechniczna) wraz z niezbędnymi załącznikami i wnioskami w ciągu max. 10 dni roboczych. Całkowita cena za wykonanie opinii wynosi 800-900 zł (brutto).
Grupa Geolog.pl tel. 506 788 788

Procedura budowy domu

1. Wybór działki - na co zwrócić uwagę przy zakupie?

− Cena
− Lokalizacja
- Badanie geotechniczne gruntu
− Badania geologiczne, które stwierdzą jakie warunki gruntowo – wodne są na działce
− Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu i możliwości zabudowy działki ustalony w MPZT,
− Odległości działki do najbliższej infrastruktury technicznej np. wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energetyka, teletechnika.

2. Projekt domu

- Wybieramy projekt domu (projekt architektoniczno-konstrukcyjny), który dopasowany będzie do stwierdzonych wcześniej warunków gruntowo – wodnych na działce (badania geologiczne)
- Zlecamy geodecie sporządzenie mapy (mapa do celów projektowych) na której będzie projektowany budynek
- Ustalamy zjazd na działkę. Wniosek składamy do właściwego zarządcy drogi w gminie lub powiecie w zależności od statusu drogi przy której położona jest działka
- Występujemy o warunki podłączenia sieci (wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej, sieci teletechnicznej) do budynku.
- Projektujemy trasę przyłącza i sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektrycznej, sieci teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do budynku i uzgadniamy z właścicielami sieci
- Projektujemy instalacje wewnętrzne w budynku, instalację wody ciepłej i zimnej, ogrzewanie budynku instalację centralnego ogrzewania wraz kotłownią, instalację gazową oraz instalację elektryczną wraz z teletechniczną
- Składamy uzgodnione trasy sieci do Urzędu na zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUD)
- Opracowujemy projekt budowlany na pozwolenie na budowę oraz projekt wykonawczy do uzgodnień z gestorami

3. Wniosek do urzędu i pozwolenie na budowę

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami, a także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składamy do urzędu. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji
- po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskaniu przez nią klauzuli ostateczności (po upłynięciu 14 dni od daty wydania decyzji) należy zwrócić się do urzędu, który wydał decyzję o wydanie opieczętowanego dziennika budowy. Po jego uzyskaniu wraz z oświadczeniem kierownika budowy należy złożyć w Urzędzie Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
- po 7 dniach można rozpoczynać prace. Budowa powinna zacząć się od zainstalowania żółtej tablicy informacyjnej na placu budowy oraz zatrudnieniu uczestników procesu budowlanego. Pozwolenie na budowę jest wydawane bezterminowo i oznacza, że budowa może trwać nawet kilkanaście lat. Jego ważność wygaśnie jednak jeśli budowa nie rozpocznie się przed upływem 3 lat od daty wydania decyzji lub budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata

4. Budowa domu

- Otrzymujemy dziennik budowy z Urzędu
- Składamy zawiadomienie w Urzędzie Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu budowy. Plac budowy będzie oznaczony żółtą tablicą informacyjną.

5. Zakończenie budowy

- Do właściwego organu należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie.

Co sprawdzamy przed kupnem działki?

Przed zakupem działki inwestor musi przebrnąć przez szereg działań administracyjnych. Warto je podjąć, żeby uniknąć w trakcie budowy i użytkowania kłopotliwych niespodzianek, dotkliwych organizacyjnie i finansowo.

1. Przede wszystkim należy ustalić kto jest prawnym właścicielem działki, a także czy nie jest ona obciążona zadłużeniem lub innymi zobowiązaniami. Można się tego dowiedzieć z księgi wieczystej, dostępnej w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. W księdze wieczystej wpisane są najistotniejsze rzeczy o stanie prawnym gruntu: oznaczenie nieruchomości, wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego oraz te dotyczące innych roszczeń oraz służebności i hipoteki.
Zwróćmy szczególną uwagę na ujawnione w niej wzmianki - to dopiero zapowiedzi ewentualnych wpisów. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie wszystko wynika wprost z księgi wieczystej. Może okazać się, że gmina ma prawo pierwokupu albo w przypadku nabywania prawa użytkowania wieczystego - że jest ono obciążone pewnymi zobowiązaniami np. warunek zabudowy w określonym terminie. Dlatego zawsze sprawdźmy, jak i od kogo sprzedający nabył grunt. Ważne jest również, aby wpisy ujawnione w księdze wieczystej były zgodne z informacjami w ewidencji gruntów.

2. Należy sprawdzić czy działka jest faktycznie działką budowlaną. Posiadając numer ewidencyjny działki, łatwo możemy ustalić czy działka jest budowlana. Udając się do właściwego urzędu gminy, uzyskamy informację, czy dla terenu na którym położona jest działka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Jeśli tak, to jakim symbolem interesująca nas działka jest oznaczona. Dla budownictwa mieszkaniowego zarezerwowane są symbole MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zdarzają się oznaczenia mieszane np. MNU – tereny połączone z funkcją usługową. Tekst planu ma formę uchwały rady gminy i określa szczegółowo sposób zabudowy jak np. wysokość kalenicy, kąt nachylenia dachu, minimalną odległość od ulicy, maksymalną powierzchnię zabudowy działki, informacja, co może powstać w okolicy. Każdy ma prawo wglądu do planów miejscowych oraz otrzymania wypisu i wyrysu z planu, dlatego urząd nie może odmówić ich wydania.
Jeżeli w gminie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie możliwości zabudowy działki daje inwestorowi decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja taka wydawana jest na rzecz zainteresowanego inwestora (niekoniecznie właściciela) na czas nieokreślony. Decyzja wygasa wówczas, gdy:
- jedna z osób, które wystąpiły o decyzję dotyczącą danej nieruchomości, uzyska pozwolenie na budowę;
- dla danego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż zawarte w decyzji.
Gmina może nie wydać decyzji o warunkach zabudowy, jeśli zamierza rozpocząć prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy zostanie zawieszone.

3. Trzeba ustalić istniejące i projektowane uzbrojenie terenu, a także dojazd do drogi publicznej.
Nie wystarczy zobaczyć, czy w pobliżu przebiega linia energetyczna i gazowa – trzeba sprawdzić u dostawców energii i gazu możliwość ich przyłączenia. O dostęp do drogi publicznej można zapytać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy. Należy pamiętać, iż pozwolenie na budowę uzyskamy jedynie wówczas jeśli działka jest uzbrojona i ma dostęp do drogi.
Działka uzbrojona to działka, w pobliżu której biegną przynajmniej linia energetyczna i wodociąg, a jeszcze lepiej również sieć gazowa, kanalizacja i linia telekomunikacyjna. Do pełnego wyposażenia działki budowlanej w media konieczne są przyłącza.
Jeśli działka nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi publicznej - to sprzedający musi zapewnić dostęp pośredni, np. poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych. Aby uniknąć niemiłej niespodzianki sprawdźmy, czy taka droga istnieje i czy jest uregulowana pod względem prawnym.

4. Należy sprawdzić powierzchnię działki.
Sprawdzimy ją w ewidencji prowadzonej przez gminę lub starostwo. Zdarzyć się może, że dane w księdze wieczystej będą się różnić od tych w ewidencji. Przy cenach gruntu sięgających kilkaset złotych za każdy metr kwadratowy jest to istotne. Należy przyjąć powierzchnię z ewidencji gruntów i załatwić formalności oraz dokumenty, które pozwolą ujawnić w księdze wieczystej właściwe dane. Ustalenie przebiegu granic, a tym samym sprawdzenie powierzchni działki ułatwiają widoczne kamienie graniczne. Jeśli nie można ich odnaleźć, zlećmy ich wskazanie geodecie, który wznowi lub odszuka brakujące kamienie graniczne.

5. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie rodzaju gruntu na wybranej działce, zarówno pod względem jego nośności, jak i przepuszczalności oraz ustalenie poziomu wody gruntowej.
W celu zweryfikowania warunków gruntowo – wodnych na działce zwykle wykonuje się 3 otwory geologiczne do głębokości 3,0-5,0 m (opinia geotechniczna). Badania te w sposób szczegółowy określają rodzaj gruntów, ich parametry (nośność, przepuszczalność), a także głębokość występowania zwierciadła wody. Stanowią także potem ważne źródło informacji dla projektanta w celu optymalnego zaprojektowania budynku (rodzaj fundamentów, wielkość budynku, ilość kondygnacji, kwestia ewentualnego podpiwniczenia).

Zgodnie z obowiązującym prawem, od 29 kwietnia 2012 roku dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym dla domów jednorodzinnych, konieczne jest sporządzenie opinii geotechnicznej.
Jest to wymagany dokument do uzyskania pozwolenia na budowę.Badanie geologiczne gruntu działki pod opinię geotechniczną Śląsk

W ofercie na terenie Śląska i okolic proponujemy Państwu sprawdzenie gruntu przed zakupem gdzie oprócz dokumentacji geotechnicznnych i badań geologicznych zapewniamy kompleksową pomoc przy wyborze fundamentów dla danego terenu.
badanie geologiczne Śląsk

badanie geologiczne Śląsk

badanie geotechniczne gruntu Śląsk

geolog śląsk

geologia śląsk

FILM: ODWIERTY GEOLOGICZNE

Chcesz wybudować dom?

ecobud domy energooszczędne

www.ECOBUD.pl

ECOBUD DOMY ENERGOOSZCZĘDNE

- PIĘĆ RAZY CIEPLEJSZE
- BUDOWA DOMU W 3 MIESIĄCE
- DOM 115 M² ZA 250.000 ZŁ
- ADAPTACJA PROJEKTÓW

Zamierzasz kupić działkę?

Planujecie Państwo budowę domu? Sprawdźcie na jakiej głębokości są wody gruntowe !!!

badanie geologiczne gruntu Śląsk Wiedza o stanie poziomu zwierciadła wody na Państwa działce pozwala na dobranie właściwego projektu budowlanego (dom podpiwniczony lub niepodpiwniczony) lub ewentualnie na zmianę rzędnej posadowienia budynku (podwyższenie budynku, podsypka żwirowa, pale, izolacja wodoszczelna, drenaż melioracyjny, studnie wodochłonne itp. )Informacja ta pozwoli także uniknąć sytuacji w których podczas głębienia wykopu dochodzi do jego zalania przez płytko zalegające wody gruntowe.

Prosty rachunek ekonomiczny:
• wydatek rzędu 800 - 1 000 zł za badania gruntu pod dom jednorodzinny przy wartości całej inwestycji oraz świadomość, że budynek ma stać przynajmniej kilkadziesiąt lat nie jest wygórowaną ceną za spokój i pewność, że budynek będzie odpowiednio zbudowany.

• przeważnie to co widać na pierwszy rzut oka przy zakupie działki, nie zawsze przekłada się na dobre warunki gruntowo - wodne pod przyszłą inwestycję. Nie mamy pewności czy na naszej wymarzonej działce nie było kiedyś bagna, torfowiska, wysypiska śmieci, lub starych fundamentów.

Tylko dzięki wcześniej przeprowadzonym badaniom geotechnicznym Projektant jest w stanie w sposób właściwy zaprojektować Państwa dom.

Oferujemy Pomoc przed zakupem działki

Zakup działki wymaga nie tylko pieniędzy, ale także czasu i cierpliwości. Im więcej uwagi poświeci się na poszukiwanie terenu, a potem na wizytach w urzędach celem kontroli parceli tym lepiej. Chcąc kupić dobrą działkę budowlaną potrzeba zazwyczaj długich poszukiwań i żmudnych wędrówek po urzędach, aby sprawdzić wszelkie parametry prawne i użytkowe interesującego terenu. Jako firma wiemy jak ważna jest to kwestia dlatego oferujemy Państwu swoją pomoc w tym zakresie.

Sprawdzamy m.in.:
- Urzędowy i prawny status nieruchomości
- Kształt, położenie i topografię działki
- Granice działki
- Warunki zabudowy (MPZP)
- Rodzaj gruntu (badania geologiczne)
- Uzbrojenie terenu i dojazd
- Historia działki, drzewa i budynki

Badania geologiczne na Śląsku Katowice, Chorzów, Siemianowice, Mysłowice, Czeladź, Będzin, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Tychy, Mikołów, Gliwice, Ruda Śląska, Pszczyna, Kobiór, Wyry, Sosnowiec.

Badania geologiczne Śląsk

badanie geologiczne Śląsk

Sondowanie gruntu

sondowanie gruntu Śląsk

Geologia Śląsk

badania geologiczne Katowice

Badania geologiczne działki katowice

badanie geologiczne działki Katowice

Opinia geologiczna

opinia geologiczna Śląsk Notariusz Katowice Iwona Pniok
Pomoc w sprawdzeniu mieszkania przed zakupem

www.iwonapniok.pl

stat4u