Badania zanieczyszczenia gruntu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi władający nieruchomością ma obowiązek rekultywacji zanieczyszczonych gruntów. Kto tego nie zrobi, zapłaci grzywnę. Obowiązek taki nakładają przepisy o standardach czystości ziemi, które obowiązują od 19 października 2002 r.

Jeżeli zbywca zanieczyszczonej nieruchomości nie został zobowiązany do rekultywacji decyzją administracyjną przed jej zbyciem, istnieje ryzyko, iż taka decyzja zostanie wydana w przyszłości i to nowy nabywca zostanie obciążony kosztami związanymi z rekultywacją terenu. Zabezpieczeniem przed tego typu sytuacjami jest przeprowadzenie przed zakupem działki badań geologicznych (pobór prób gruntu do badań chemicznych).

W przypadku stwierdzenia przekroczeń można w odpowiednim momencie wycofać się z zakupu interesującej nas działki lub negocjować ze sprzedającym obniżkę ceny o koszty ewentualnej rekultywacji.

Zatem, jeżeli decydujemy się na nabycie nieruchomości, która może być zanieczyszczona, umowa powinna zawierać specjalne klauzule. Sprzedający może np. zobowiązać się do zwrotu wszelkich ewentualnych kosztów poniesionych przez nabywcę w związku z rekultywacją.

PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

Badania gruntów oraz wód podziemnych na obecność zanieczyszczeń polegają na pobraniu odpowiedniej próbki w terenie, a następnie przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej. Celem badań jest określenie potencjalnego zanieczyszczenia, a także ustalenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko.

Zakres badań w naszej firmie obejmuje:
- określenie agresywności wody lub gruntu w stosunku do betonu
- określenie zawartości metali ciężkich lub substancji ropopochodnych
- określenie stężenia wszelkich innych substancji w zależności od potrzeb Klienta

Korzyści z badań zanieczyszczenia gruntu i wody:
Badania stopnia zanieczysczenia gruntu na terenie Śląska dają nam wiedzę w jaki sposób lokalne warunki gruntowe i wodne wpłyną na projektowany obiekt. Przeprowadzone przed zakupem działki pozwolą zweryfikować stan czystości środowiska i uniknąć dużych nakładów finansowych związanych z ewentualną utylizacją gruntu podczas realizacji inwestycji.

badanie zanieczyszczenie gruntu Śląsk

zanieczyszczenie gruntu śląsk

zanieczyszczenie gruntu katowice

badanie zanieczyszczenie gruntu

zanieczyszczenie gruntu

zanieczyszczenie gruntu

Zamierzasz kupić działkę?

Oferujemy Pomoc przed zakupem działki

Przed zakupem działki należy sprawdzić szereg rzeczy. Wiemy jakie to jest ważne, dlatego tą sprawą zajmuje się osobiście Andrzej Łyczba, osoba z wieloletnim doświadczeniem.
Sprawdzamy:
- Stan prawny nieruchomości
- Plan miejscowy lub warunki zabudowy
- Dojazd do działki
- Uzbrojenie działki
- Topografie działki
- Granice działki
- Drzewa

sprawdzanie działki Badanie laboratoryjne zanieczysczenia gruntu na terenie Śląska.
zanieczyszczenie gruntu Śląsk
zanieczyszczenie gruntu